RODO - Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich "STIL" Michał Leśniowolski

Zamówienia hurtowe i paletowe przyjmujemy 24h
na adres e-mail: biuro@stil.pl

Aktualny czas realizacji zamówień: do 5 dni roboczych!.

Klientów indywidualnych zapraszamy
do zakupów onlineRODO

Informacja o ochronie danych osobowych


Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski, ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu lub firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby

 • Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, zamówionych towarów i realizacji płatności oraz obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 • Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: w szczególności może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy transportowe , firma księgowa. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
  Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski .

  Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
  Ponadto, macie Państwo prawo do:
  1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich „STIL” Michał Leśniowolski może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt tel. + 48 95 742 16 46 lub pod adresem e-mail admin@stil.pl

  Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.